Oppimisen matka Oppimisen Talo luo puitteet koko elämän kestävälle oppimiselle, joka perustuu laaja-alaisiin oppimisen taitoihin ja OPS2016 mukaiseen opintosuunnitelmaan. Oppiminen rakentuu yksilöllisiin, jopa luokka-asterajat ylittäviin tavoitteisiin. Oppilaan taloon rakentuu kerroksia aiemmin opittujen asioiden varaan.

Oppimisen matka

Oppimisen Talossa jokainen oppilas nähdään ainutlaatuisena ja erityisenä. Kukin oppilas rakentaa omaa mielekästä oppimispolkuaan tehden näkyväksi oppimistaan ja edistymistään. Keskeisessä roolissa ovat oppilaan omat mielenkiinnon kohteet ja vahvuuksien löytäminen. Oppimisen Talo auttaa oppilasta jäsentämään opetussuunnitelman määrittelemät tavoitteet ja edistymään oman oppimisen suunnittelussa ja seuraamisessa.

Laaja-alaiset taidot

Oppimisen Talon tärkeimpänä elementtinä toimii Talon pohjakerros, josta löytyy oppimisen kivijalan muodostava laaja-alainen osaaminen (L1-L7). Kaikkeen oppimiseen kuljetaan pohjakerroksen Minä olen hyvä – oven kautta, jonka tehtävä on tukea oppilaan myönteisen oppijaidentiteetin muodostumista. Suunnatessaan ylempiin kerroksiin, oppilas poimii pohjakerroksesta mukaansa laaja-alaisia taitoja. Laaja-alaiset taidot karttuvat luonnollisena osana kaikkea oppimista.

Oppimisen jatkumo ja yksilöllinen oppimispolku

Oppimisen Talossa oppiminen nähdään elinikäisenä jatkumona. Tällä hetkellä talosta löytyy valmiit kerrokset esikoulusta yhdeksänteen luokkaan. Talo ei kuitenkaan rajoita tavoiteasetantaa vuosiluokkakohtaiseksi, vaan tavoitteet voidaan helposti asettaa ja hallita yksilöllisesti. Oppiminen toteutuu haluttaessa näin ollen myös vuosiluokkiin sitomattomasti. Oppimisen Talon tukema oppimisen jatkumo mahdollistaa opintokokonaisuuksien (kuten esim. lukutaito) tarkastelun prosessiluontoisesti, eli kuinka oppiminen on kehittynyt vuosien varrella. Prosessiluontoinen tarkastelu voidaan tehdä myös yksittäisiin oppimistavoitteisiin. Oppilas voi tallettaa itselleen oman oppimisensa kannalta merkityksellisiä asioita oppimispolkunsa varrelle. Tämä auttaa konkreettisesti hahmottamaan oppimista ja edistymistä sekä löytämään itselleen sopivimmat tavat oppia.

Tavoitehuoneet

Oppimisen Talosta löytyy oppiainekohtaisia tavoitehuoneita. Nämä tavoitehuoneet kokoavat opetussuunnitelman tavoitteet oppiainekohtaisesti selkeänä ja helposti ymmärrettävänä kokonaisuutena. Oppimisen Talossa oppilas asettaa itselleen omia tavoitteita, jotka peilautuvat valtakunnalliseen hyvän osaamisen kriteeristöön. Oppimisen Talossa oppilaan itsearviointi tallentuu selkeään visuaaliseen muotoon, jonka avulla oppilaan on helppo suunnitella ja seurata omaa oppimistaan.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Oppimisen Talon keskikuilusta löytyy huoneita, joihin voidaan koota monialaisia oppimiskokonaisuuksia (MOK tai ilmiöoppiminen). Tavoitteet kokonaisuuksiin saadaan kätevästi kerättyä ympärillä olevista oppiainekohtaisista tavoitehuoneista.