Opettajan vuosikello Oppimisen Talo on opettajan arjen työkalu joka ohjaa opettajan työtä OPS 2016 mukaisesti. Oppimisen Talo poistaa stressin yksilöllisten tavoitteiden asettamisesta, arvioinnista, oppilas- ja huoltajakommunikaatiosta

Opettajan vuosikello

Lukuvuositavoitteet

Oppimisen Talo jäsentää opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet kullekin vuosiluokalle ja jokaiselle oppiaineelle erikseen. Nämä opetusta määrittelevät tavoitteet löytyvät selkeinä kokonaisuuksina konkreettisista Talon tavoitehuoneista. Tavoitteet on helppo kommunikoida oppilaille, huoltajille ja opettajalle itselleen.
Oppilaat asettavat itse omat tavoitteensa lukuvuodelle Oppimisen Talossa. Opettaja auttaa oppilaita asettamaan yksilölliset tavoitteensa lukuvuodelle opilaan oman tason mukaisesti. Haluttaessa tavoitteiden ei tarvitse rajoittua kyseiselle luokka-asteelle.

Vanhempainillat ja oppimiskeskustelut

Oppimisen Talo luo kontekstin hedelmälliseen vuoropuheluun kodin ja koulun välillä. Huoltaja ymmärtää mitä opetuksessa tapahtuu, mitä lapselta odotetaan, mitkä ovat vahvuudet ja missä lapsi mahdollisesti tarvitsee tukea. Oppimisen Talo tekee oppimisen edistymisen näkyväksi ja ymmärrettäväksi myös huoltajalle. Vanhempainilloissa luokan oppimista ja edistymistä on helppo esitellä vanhemmille Oppimisen Talon avulla. Oppimisen talon avulla oppimisesta tulee yhteisöllisempi prosessi.

Oppimisen syklit ja jatkuva arviointi

Oppimisen Talo toimii opettajan oman työn suunnittelun välineenä. Opettajan työ perustuu keskeisesti oppimisen sykleihin, jossa oppilaille tai ryhmälle asetetaan syklin tavoitteet joiden toteutumista seurataan tehokkailla arvioinnin välineillä. Syklit voivat olla päivittäisiä, viikoittaisia tai jopa lukuvuosikohtaisia. Oppimisen Talo luo opettajalle puitteet tämän syklin hallintaan. Oppimisen syklin keskeiset vaiheet:

  • Suunnittelu – syklin tavoitteiden suunnittelu
  • Tavoiteasetanta – oppilaat asettavat omat/ryhmän tavoitteet syklin jaksolle
  • Oppiminen – oppilaat dokumentoivat edistymistään Oppimmisen Talon portfolioon
  • Arviointi – oppilaat arvioivat omaa / ryhmän onnistumista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin
  • Suunnittelu – sykli jatkuu seuraavan syklin suunnittelulla

Tavoiteasetanta

Oppilaat voivat asettaa tavoitteet Oppimisen Taloon itsenäisesti, opettajan ohjaamana ja tukemana. Vaihtoehtoisesti tavoitteina voidaan käyttää opettajan etukäteen asettamia tavoitteita. Tavoitetasoa voidaan muuttaa kesken syklin, mikäli tavoite osoittautuu epärealistiseksi tai liian helpoksi, jolloin opiskelumotivaatio pysyy korkealla. Näkyvät tavoitteet ohjaavat keskeisesti oppilaan työtä.

Arviointi

Oppimisen Talo on jatkuvan arvioinnin työväline. Sen avulla toteutuu opetussuunnitelman mukainen opettajan ja oppilaan välinen vuoropuhelu oppimisesta ja edistymisestä. Opettajan ohjaava palaute tukee oppilaan itsearviointitaitojen kehittymistä. Talo luo puitteet myös vertaisarvioinnille ja yhteisölliselle ryhmäarvioinnille. Kaikki arvioinnin osa-alueet tukevat toisiaan.

Monialaiset Oppimiskokonaisuudet (MOK)

Keskeinen osa Oppimisen Taloa on monialaisten oppimiskokonaisuuksien (MOK) luominen. MOK:t ovat osa oppimisen syklejä. Opettaja suunnittelee ja kokoaa monialaisen oppimiskokonaisuuden yhdessä oppilaiden kanssa Talon MOK-huoneessa. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteet kerätään Talon pohjakerroksesta ja Mok-huoneen ympärillä olevista oppiainehuoneista. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointi tapahtuu MOK-huoneessa. Tieto oppimisesta ja edistymisestä siirtyy automaattisesti myös kerroksen yksittäisiin oppiainehuoneisiin.

Moniammatillinen yhteistyö

Moniammatillinen yhteistyö on tärkeä osa opettajan työtä. Oppimisen Talo tukee moniammamtillisen yhteistyön tavoitteiden toteutumista kuvaamalla selkeästi oppilaan vahvuudet ja oppimisen pulmakohdat. Tämä mahdollistaa tuen tarpeen tunnistamisen ja riittävän varhaisen puuttumisen.

Summatiivinen arviointi

Oppimisen Talo antaa jatkuvan arvioinnin lisäksi työvälineen myös oppimisissyklien jälkeen tehtävää oppilaiden osaamisen summatiivista arviointia varten. Talo kokoaa oppimisen ja edistymisen keskeiset kohdat lukuvuositodistukseen.

Lukuvuoden arviointi

Oppimisen Talon avulla opettajan on mahdollista arvioida ja peilata ryhmän oppimista ja edistymistä lukuvuoden tavoitteisiin nähden ja kehittyä työssään.